Projekt Badawczy - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Projekty badawczy

Wyzwania opolskiego rynku pracy

Projekt badawczy "Wyzwania opolskiego rynku pracy"

Celem tego projektu badawczego jest sporządzenie charakterystyki opolskiego rynku pracy oraz ustalenie kierunku, w jakim będzie on zmierzał. W toku prac zamierzamy ustalić, z jakimi wyzwaniami będziemy mieli do czynienia w najbliższym czasie. Mamy tu na uwadze zmiany wywołane następstwem epidemii, ale także te związane z zapowiadaną głęboką reformą Publicznych Służb Zatrudnienia.
 
Partnerstwo
Podmioty zaangażowane
 • Instytutu Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UO
 • NBP, oddział Opole,
 • PUP Brzeg, Głubczyce, Nysa,
 • Urząd Statystyczny w Opolu,
 • WUP w Opolu
 • Wydział Ekonomii i Zarządzania PO,
 • ZUS oddział Opole,
Partnerzy stanowią radę programową badania, która doprecyzowuje założenia badania oraz podejście metodologiczne.

Respondentami badania jakościowego będą osoby zawodowo zajmujące się analizą rynku pracy oraz te mające istotny wpływ na niego. Będą to reprezentanci takich instytucji jak:
 • Szkół wyższych województwa opolskiego (katedr/wydziałów zajmujących się rynkiem pracy i/lub rozwojem regionalnym)
 • Publicznych Służb Zatrudnienia
 • Pracodawców/pracodawcy
 • Opolskiego Centrum Rozwoju Gospodarki
 • NBP oddział w Opolu 
 • Urzędu Statystycznego w Opolu
 • Opolskiego Oddziału ZUS
 • UMWO (Departament Edukacji i Rynku Pracy)
 • Regionalnego Zespołu Placówek Wsparcia Edukacji
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej
Załączniki
Plakat (png, 117 KB)

Projekt Badawczy

Rejestrowane zatrudnienie obywateli Ukrainy w województwie opolskim
Studium społeczno-ekonomiczne
 
Cel badania
Postępujący proces depopulacji w województwie opolskim (tradycyjnie związany z migracjami zagranicznymi oraz ujemnym przyrostem naturalnym) wraz ze stałym wzrostem gospodarczym doprowadził do trudnej sytuacji na regionalnym rynku pracy. Przedsiębiorstwa, w obliczu poważnych ograniczeń w pozyskaniu pracowników coraz częściej decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. W dominującej większości są to obywatele Ukrainy, dlatego też Wojewódzki Urząd Pracy zdecydował się na rozpoczęcie realizacji badania, które ma na celu poszerzenie wiedzy na temat zatrudnienia tej grupy osób. W kręgu zainteresowania znalazły się nie tylko kwestie bezpośrednio związane z podejmowaniem pracy, ale także tematyka  poświęcona szeroko pojętej integracji.
Badanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby główne obszary badawcze, którymi uczyniono rynek pracy, integrację oraz zagadnienia demograficzne poruszone zostały w trakcie badania z każdą grupą docelową respondentów. Wśród tych ostatnich znalazły się: agencje pracy tymczasowej pośredniczące w zatrudnieniu obywateli Ukrainy, firmy ich zatrudniające, sami pracownicy ukraińscy, a także ukraińscy studenci opolskich uczelni wyższych. Założono, że w ten sposób uda się pozyskać kompleksową wiedzę na temat bieżącej sytuacji na regionalnym rynku pracy, a także opisać relacje społeczne, jakie zachodzą między obywatelami Ukrainy a Polakami. Istotnym aspektem badania są także plany Ukraińców związane z dalszą pracą w regionie oraz osiedleniem się w nim.
 
Partnerstwo
Złożoność problematyki badania, a także trudność uchwycenia grupy docelowej wymagała zaangażowania szeregu instytucji, które swoją wiedzą i doświadczeniem przyczyniłyby się do postawienia właściwej diagnozy. W związku z tym WUP w Opolu zaproponował udział w projekcie opolskim ośrodkom naukowym oraz Opolskiemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W rezultacie powołano  
 
Partnerstwo lokalne na rzecz poszerzenia wiedzy o sytuacji społeczno-ekonomicznej obywateli Ukrainy na regionalnym rynku pracy województwa opolskiego
  
W skład partnerstwa weszły następujące instytucje:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – lider,
Instytut Śląski w Opolu,
Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania,
Uniwersytet Opolski, Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
Praca partnerstwa polegała na szczegółowym opracowaniu koncepcji badania oraz zaprojektowaniu stosownych narzędzi badawczych, pozwalających na pozyskanie wiedzy od respondentów. W tym celu utworzono zespół, który skoncentrował się na merytorycznej stronie projektu badawczego. Zespół odpowiedzialny jest także za analizę pozyskanych danych oraz opracowanie raportów z poszczególnych badań cząstkowych. Ostatecznym rezultatem projektu będzie publikacja poświęcona kwestiom zatrudnienia oraz integracji pracowników ukraińskich, która w sposób syntetyczny będzie poruszać wszystkie problemy badawcze sformułowane w projekcie.
 
Skład zespołu merytorycznego
 
Marzena Ciepiela, WUP w Opolu
Krzysztof Duraj, WUP w Opolu
dr Maciej Filipowicz, WUP w Opolu (koordynator)
Elżbieta Glińska, WUP w Opolu
Ludmiła Kaszko, UO
dr Marek Korzeniowski, UO
Paulina Laskowska, WUP w Opolu
dr Sabina Kubiciel-Lodzińska, PO
Aleksandra Pilśniak-Mikołajów, OUW
Ewelina Roguła, ZUS Oddział w Opolu
dr Diana Rokita-Poskart, PO
dr hab. Brygida Solga, prof. PO, Instytut Śląski w Opolu
dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż prof. UO

Przykładowe zagadnienia, na które projekt badawczy pozwoli uzyskać odpowiedź

Przykładowe zagadnienia, na które projekt badawczy pozwoli uzyskać odpowiedź

Pracownicy ukraińscy: oszacowanie liczby zatrudnionych obywateli Ukrainy, ocena stopnia zadowolenia z wykonywanej pracy, ocena relacji społecznych w miejscu pracy, ale także z mieszkańcami Opolszczyzny w życiu codziennym, skłonność do osiedlenia się w regionie.
Studenci: bieżące doświadczenia zawodowe, plany migracyjne po zakończeniu nauki (w tym zainteresowanie stałym pobytem w Polsce), skłonność do osiedlenia się w regionie po zakończeniu nauki, ocena relacji z polskimi studentami i z mieszkańcami Opolszczyzny w życiu codziennym, plany prokreacyjne, gotowość do sprowadzenia członków rodzin do województwa opolskiego. 
Firmy: skala zatrudnienia pracowników ukraińskich, relacje między pracownikami polskimi i ukraińskimi, w tym ustalenie występowania ewentualnych konfliktów oraz trudności w porozumiewaniu się, ocena jakości pracy obywateli Ukrainy oraz przyszłe zapotrzebowanie na pracowników, w tym cudzoziemskich.
Agencje zatrudnienia: aktualne tendencje związane z procesem rekrutacji pracowników z Ukrainy, przegląd usług świadczonych na rzecz pracowników ukraińskich, prognoza popytu na pracę świadczoną przez cudzoziemców, inicjatywy związane ze sprowadzaniem rodzin zatrudnionych pracowników.
Załączniki
Popyt na pracę w województwie opolskim (pdf, 1098 KB)
Pracownicy ukraińscy na regionalnym rynku pracy (pdf, 2555 KB)
Studenci ukraińscy w województwie opolskim (pdf, 2265 KB)
Rola agencji pracy w zatrudnieniu obywateli Ukrainy w województwie opolskim (pdf, 1285 KB)
Skala i charakter imigracji z Ukrainy w województwie opolskim. Studium społeczno-ekonomiczne (pdf, 1974 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę