Kształcenie ustawiczne - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Kształcenie ustawiczne

Wojewódzki Zespół Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie jako ciało koordynujące prace w zakresie uczenia się przez całe życie w regionie opolskim.

Kształcenie ustawiczne

7 września 2022 r. powołany został w województwie opolskim Wojewódzki Zespół Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie (zwany dalej WZK). WZK jest gronem ekspertów doradzających Zarządowi Województwa Opolskiego w zakresie tematów związanych z uczeniem się przez całe życie. Prace Zespołu koordynuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.

Mechanizm współpracy i koordynacji w zakresie uczenia się przez całe życie dla województwa opolskiego

Mechanizm określa cele i zasady umożliwiające wspieranie wdrażania, koordynacji i monitorowania Zintegrowanej Strategii Umiejętności 2030 (ZSU 2030) na poziomie regionalnym, poprzez integrację kluczowych w województwie podmiotów realizujących działania na rzecz rozwijania umiejętności.

Zasady mechanizmu
 • planowanie długofalowych działań na rzecz rozwijania umiejętności w województwie
 • współpraca  podmiotów, które:
  • określają kierunki działań na rzecz umiejętności w regionie o zasięgu subregionalnym i regionalnym
  • dystrybuują środki finansowe na działania na rzecz umiejętności w regionie
  • realizują działania na rzecz umiejętności w regionie
  • monitorują stopień realizacji działań na rzecz umiejętności w regionie, w tym wykorzystanie środków finansowych
 • dbałość o spójność polityki państwa i województwa na rzecz rozwijania umiejętności, w tym poprzez nawiązanie do dokumentów o charakterze strategicznym, w szczególności do ZSU 2030, Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 roku), strategii rozwoju województwa (w tym: „Strategii Rozwoju Województwa Opolskiego 2030", „Wojewódzkiej Strategii w Zakresie Polityki Społecznej 2016-2025") oraz innych regionalnych dokumentów, a także poprzez nawiązanie do inteligentnych i regionalnych specjalizacji
 • dbałość o inkluzję społeczną i zawodową osób w każdym wieku poprzez inicjowanie lub wspieranie działań mających na celu rozwijanie ich umie­jętności na wszystkich etapach edukacji formalnej, pozaformalnej i uczenia się nieformalnego
 • promowanie idei uczenia się przez całe życie w województwie.
Głównym zadaniem Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie jest przedstawianie Zarządowi Województwa opolskiego stanowisk, w tym opinii i rekomendacji, dotyczących inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w województwie w obszarze polityki uczenia się przez całe życie, co realizowanie będzie m.in. poprzez:
 • systematyczny przegląd inicjatyw i przedsięwzięć realizowanych w województwie opolskim w obszarze polityki uczenia się przez całe życie
 • analizowanie kwestii, wpływających na politykę uczenia się przez całe życie w województwie opolskim
 • wspieranie działań służących efektywnemu wydatkowaniu w województwie opolskim środków przeznaczonych na uczenie się przez całe życie
WZK składa się z przedstawicieli środowisk:
 • oświaty
 • gospodarki
 • zarządzania strategicznego
 • funduszy europejskich
 • dialogu społecznego
Obszary, w ramach których WZK przedstawia Zarządowi Województwa Opolskiego stanowiska,
w tym opinie i rekomendacje:
 • środków europejskich przeznaczonych na rozwijanie umiejętności
 • kryteriów strategicznych dla konkursów na działania związane z rozwijaniem umiejętności
 • zawodów o szczególnym znaczeniu dla opolskiego rynku pracy
 • rozwijania umiejętności kadr zarządzających i kadr uczących w edukacji formalnej
 • wspierania szkół prowadzących kształcenie zawodowe, rozwoju oferty i organizacji kształcenia formalnego
 • rozwoju oferty uczelni wyższych w zakresie kierunków kształcenia, form pracy ze studentami
 • rozwoju Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji w województwie
 • rozwoju mechanizmów potwierdzania efektów uczenia się w województwie
 • promocji narzędzi wsparcia przedsiębiorców w zakresie podnoszenia umiejętności zarządzania zasobami ludzkimi 
 • rozwoju systemu doradztwa zawodowego, podnoszenia kompetencji doradców zawodowych
 • mechanizmów aktywizowania dorosłych i społeczności lokalnych na rzecz rozwijania umiejętności, w tym w zakresie uczenia się nieformalnego
Skład Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji ds. Uczenia się Przez Całe Życie w Województwie Opolskim:
 1. Departament Edukacji i Rynku Pracy UMWO – Monika Jurek
 2. Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji – Lesław Tomczak
 3. Kuratorium Oświaty – Monika Pawlicka
 4. Dwujęzyczna szkoła podstawowa Stowarzyszenie Pro Liberis Silesiae w Opolu – Barbara Loch
 5. Zespół Szkół Medycznych w Prudniku – Adrianna Benroth
 6. Uniwersytet Opolski – prof. dr hab. Jacek Lipok
 7. Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nysie – dr inż. Mariusz Kołosowski
 8. Politechnika Opolska – dr inż. Aneta Kucińska-Landwójtwicz
 9. Centrum Kształcenia Zawodowego w Kędzierzynie-Koźlu  – dr Ireneusz Wiśniewski
 10. Departament Infrastruktury i Gospodarki UMWO – Adam Kowalczyk
 11. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Maciej Kalski
 12. Opolskie Centrum Rozwoju Gospodarki – Tomasz Hanzel
 13. Regionalna organizacja zrzeszająca pracodawców – Radosław Gliński
 14. Opolska Izba Rolnicza – Marek Froehlich
 15. Business Centre Club – Marian Siwon
 16. Specjalna Strefa Ekonomiczna – Elżbieta Modrzewska
 17. Park Naukowo-Technologiczny w Opolu – Aleksandra Szubryt
 18. Regionalny Doradca ds. ZSK – Agnieszka Wojtal
 19. Departament  Polityki Regionalnej i Przestrzennej UMWO – Danuta Rospond-Bednarska
 20. Departament Funduszy Europejskich UMWO – Jacek Partyka
 21. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – Milena Piechnik
 22. Konwent Powiatów Województwa Opolskiego – Waldemar Gaida
 23. Wojewódzka Rada Rynku Pracy – Bartosz Medyk
 24. Konwent Dyrektorów Powiatowych Urzędów Pracy – Maciej Flank
 25. Śląskie Stowarzyszenie Samorządowe – Hubert Ibrom
 26. Przedstawiciel Prezydenta Miasta Opole – Aleksander Iszczuk
Elementem zapewniającym funkcjonowanie WZK jest biuro. Do zadań biura należy:
 • przygotowywanie analiz, sprawozdań w obszarze uczenia się przez całe życie w  województwie
 • przygotowywanie propozycji rozwiązań dla kwestii zgłaszanych przez członków Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji
 • integracja interesariuszy z obszaru uczenia się przez całe życie w  województwie
 • obsługa organizacyjna Wojewódzkiego Zespołu Koordynacji

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę