Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


UWAGA

Informujemy, że przyjmujemy od:
 • PRZEDSIĘBIORCÓW, organizacji pozarządowych, organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz państwowych osób prawnych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • państwowych lub prowadzących wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego instytucji kultury, u których wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • samorządowych instytucji kultury, u których wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • kościelnych osób prawnych oraz ich jednostek organizacyjnych,
 • spółek wodnych
z województwa opolskiego w związku z ochroną miejsc pracy 
wnioski na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń – art. 15g.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na podstawie  art. 15g należy składać poprzez:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
 
Składanie wniosków w formie elektronicznej przyspieszy bieg procedur

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

Wnioski można też wysyłać pocztą na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole
lub złożyć osobiście w siedzibie WUP przy ul. Głogowskiej 25c – skrzynka podawcza znajduje się przy wejściu od ul. Chłodniczej (wejście do ROPS)
 
Jednak z racji na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa ZALECAMY składanie wniosków bez osobistego kontaktu
 
Ponadto przyjmujemy także od PRZEDSIĘBIORCÓW, organizacji pozarządowych, organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego oraz państwowych osób prawnych, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wnioski na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych NIE OBJĘTYCH przestojem w rozumieniu art. 81 Kodeksu Pracy, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń – art. 15gg.
Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem na podstawie art. 15gg należy składać poprzez:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
 
Składanie wniosków w tym przypadku odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej
 
Szczegółowe informacje i wzory dokumentów do pobrania na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen
 
Informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Wydziale ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Tel. 77 45 45 424; 77 45 45 425; 77 45 30 038
czynne w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku

Odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących wnioskowania o dofinansowanie z FGŚP

Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Rozliczanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy otrzymanych ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
 
Dofinansowanie jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 23.06.2020, poz. 1086)

Wsparcie dla Przedsiębiorców w czasie pandemii
#OpolskieSięWspiera  #EuropejskiFunduszSpołeczny

Wsparcie dla Przedsiębiorców w czasie pandemii
Logo
Tarcza Antykryzysowa - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych

Uprzejmie informujemy, że powiatowe urzędy pracy udzielają dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców samozatrudnionych
 oraz
części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i zasad skorzystania z dofinansowania znajdują się na stronach powiatowych urzędów pracy województwa opolskiego
oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA ZE WSPARCIA!!!
Tarcza Antykryzysowa - Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
 
Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 kwietnia 2020 roku powiatowe urzędy pracy udzielają niskoprocentowych pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców w kwocie 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i zasad skorzystania z pożyczki znajdują się na stronach powiatowych urzędów pracy województwa opolskiego
oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA ZE WSPARCIA!!!
KOMUNIKAT
 
W związku ze znoszeniem obostrzeń wprowadzonych ze względu na epidemię koronawirusa Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wprowadza do odwołania następujące zasady obsługi interesantów:
 • wszystkie sprawy urzędowe w miarę możliwości należy załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), poczty elektronicznej, drogą pocztową lub korespondencję wrzucać do skrzynek podawczych umieszczonych w siedzibach urzędu przy ul. Głogowskiej i Oleskiej (nie będzie jednak możliwości potwierdzenia odbioru dokumentów)
 • kontakt osobisty interesantów z poszczególnymi pracownikami możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym godziny i daty wizyty (także z pracownikiem kancelarii w przypadku konieczności pozyskania potwierdzenia złożenia dokumentów)
 • interesanci będą przyjmowani przez pracownika WUP przy przeznaczonych do tego celu stanowiskach obsługi
 • interesanci przebywający w budynkach Urzędu zobowiązani są do noszenia maseczek, przyłbic lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa
W pierwszej kolejności sprawy należy załatwiać:
 • drogą telefoniczną
 • pocztą tradycyjną
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /wup_opole/SkrytkaESP lub
 • pocztą e-mail na adres: wup@wup.opole.pl 
Wykaz najważniejszych telefonów:

Sekretariat WUP w Opolu - 77 44 16 701
Kancelaria WUP w Opolu - 77 44 16 753
Punkt Informacyjny EFS  - 77 44 16 754
Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 77 45 45 424
Biuro Projektu  „Pomysł na starcie kluczem do biznesu" - 77 44 17 090
Biuro Projektu  „Opolskie dla rodziców i dzieci" - 77 44 16 802
Zasiłki po zakończeniu pracy za granicą - 77 44 16 706
Transfer zasiłków oraz potwierdzanie okresów zatrudnienia w Polsce - 77 44 17 505

Adres do korespondencji:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
45-315 Opole
ul. Głogowska 25c
Czytaj więcej w temacie: Aktualności
Gwarancje dla młodzieży       Fundusze Europejskie w Urzędzie    

Pomysł na starcie kluczem do biznesu


Zachęcamy osoby młode do udziału w projektach

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu czerwca 2020r.
202006_stopa.png

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Adres:

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole
E-mail:
wup@wup.opole.pl
Godziny pracy:
7.30-15.30
Sekretariat:
tel: 77 44 16 701
fax: 77 44 16 702

Facebook

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę