Publikacje urzędu - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Projekt Badawczy

Rejestrowane zatrudnienie obywateli Ukrainy w województwie opolskim
Studium społeczno-ekonomiczne
 
Cel badania
Postępujący proces depopulacji w województwie opolskim (tradycyjnie związany z migracjami zagranicznymi oraz ujemnym przyrostem naturalnym) wraz ze stałym wzrostem gospodarczym doprowadził do trudnej sytuacji na regionalnym rynku pracy. Przedsiębiorstwa, w obliczu poważnych ograniczeń w pozyskaniu pracowników coraz częściej decydują się na zatrudnienie cudzoziemców. W dominującej większości są to obywatele Ukrainy, dlatego też Wojewódzki Urząd Pracy zdecydował się na rozpoczęcie realizacji badania, które ma na celu poszerzenie wiedzy na temat zatrudnienia tej grupy osób. W kręgu zainteresowania znalazły się nie tylko kwestie bezpośrednio związane z podejmowaniem pracy, ale także tematyka  poświęcona szeroko pojętej integracji.
Badanie zostało zaprojektowane w taki sposób, aby główne obszary badawcze, którymi uczyniono rynek pracy, integrację oraz zagadnienia demograficzne poruszone zostały w trakcie badania z każdą grupą docelową respondentów. Wśród tych ostatnich znalazły się: agencje pracy tymczasowej pośredniczące w zatrudnieniu obywateli Ukrainy, firmy ich zatrudniające, sami pracownicy ukraińscy, a także ukraińscy studenci opolskich uczelni wyższych. Założono, że w ten sposób uda się pozyskać kompleksową wiedzę na temat bieżącej sytuacji na regionalnym rynku pracy, a także opisać relacje społeczne, jakie zachodzą między obywatelami Ukrainy a Polakami. Istotnym aspektem badania są także plany Ukraińców związane z dalszą pracą w regionie oraz osiedleniem się w nim.
 
Partnerstwo
Złożoność problematyki badania, a także trudność uchwycenia grupy docelowej wymagała zaangażowania szeregu instytucji, które swoją wiedzą i doświadczeniem przyczyniłyby się do postawienia właściwej diagnozy. W związku z tym WUP w Opolu zaproponował udział w projekcie opolskim ośrodkom naukowym oraz Opolskiemu Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych. W rezultacie powołano  
 
Partnerstwo lokalne na rzecz poszerzenia wiedzy o sytuacji społeczno-ekonomicznej obywateli Ukrainy na regionalnym rynku pracy województwa opolskiego
  
W skład partnerstwa weszły następujące instytucje:
 
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu – lider,
Instytut Śląski w Opolu,
Politechnika Opolska, Wydział Ekonomii i Zarządzania,
Uniwersytet Opolski, Katedra Nauk Socjologicznych i Pracy Socjalnej,
Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu
Praca partnerstwa polegała na szczegółowym opracowaniu koncepcji badania oraz zaprojektowaniu stosownych narzędzi badawczych, pozwalających na pozyskanie wiedzy od respondentów. W tym celu utworzono zespół, który skoncentrował się na merytorycznej stronie projektu badawczego. Zespół odpowiedzialny jest także za analizę pozyskanych danych oraz opracowanie raportów z poszczególnych badań cząstkowych. Ostatecznym rezultatem projektu będzie publikacja poświęcona kwestiom zatrudnienia oraz integracji pracowników ukraińskich, która w sposób syntetyczny będzie poruszać wszystkie problemy badawcze sformułowane w projekcie.
 
Skład zespołu merytorycznego
 
Marzena Ciepiela, WUP w Opolu
Krzysztof Duraj, WUP w Opolu
dr Maciej Filipowicz, WUP w Opolu (koordynator)
Elżbieta Glińska, WUP w Opolu
Ludmiła Kaszko, UO
dr Marek Korzeniowski, UO
Paulina Laskowska, WUP w Opolu
dr Sabina Kubiciel-Lodzińska, PO
Ewelina Roguła, ZUS w Opolu
dr Diana Rokita-Poskart, PO
dr hab. Brygida Solga, prof. PO, Instytut Śląski w Opolu
dr hab. Teresa Sołdra-Gwiżdż prof. UO
przedstawiciel, ZUS w Opolu

Przykładowe zagadnienia, na które projekt badawczy pozwoli uzyskać odpowiedź

Przykładowe zagadnienia, na które projekt badawczy pozwoli uzyskać odpowiedź

Pracownicy ukraińscy: oszacowanie liczby zatrudnionych obywateli Ukrainy, ocena stopnia zadowolenia z wykonywanej pracy, ocena relacji społecznych w miejscu pracy, ale także z mieszkańcami Opolszczyzny w życiu codziennym, skłonność do osiedlenia się w regionie.
Studenci: bieżące doświadczenia zawodowe, plany migracyjne po zakończeniu nauki (w tym zainteresowanie stałym pobytem w Polsce), skłonność do osiedlenia się w regionie po zakończeniu nauki, ocena relacji z polskimi studentami i z mieszkańcami Opolszczyzny w życiu codziennym, plany prokreacyjne, gotowość do sprowadzenia członków rodzin do województwa opolskiego. 
Firmy: skala zatrudnienia pracowników ukraińskich, relacje między pracownikami polskimi i ukraińskimi, w tym ustalenie występowania ewentualnych konfliktów oraz trudności w porozumiewaniu się, ocena jakości pracy obywateli Ukrainy oraz przyszłe zapotrzebowanie na pracowników, w tym cudzoziemskich.
Agencje zatrudnienia: aktualne tendencje związane z procesem rekrutacji pracowników z Ukrainy, przegląd usług świadczonych na rzecz pracowników ukraińskich, prognoza popytu na pracę świadczoną przez cudzoziemców, inicjatywy związane ze sprowadzaniem rodzin zatrudnionych pracowników.

Strategie Rynku Pracy

Załączniki
Regionalny Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 (doc, 861 KB)
Regionalny Plany Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2019 (projekt) (pdf, 5605 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2018 (pdf, 4206 KB)
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2018 rok (pdf, 1277 KB)
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2018 rok (projekt) (pdf, 1277 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2017 (pdf, 3955 KB)
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2017 rok (pdf, 1295 KB)
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2017 rok (projekt) (pdf, 1167 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2016 (pdf, 3984 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2016 rok (pdf, 940 KB)
Regionalny plan działań na rzecz zatrudnienia na 2016 rok (projekt) (pdf, 940 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2015 (pdf, 809 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok (pdf, 832 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2015 rok (PROJEKT) (pdf, 736 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 (pdf, 523 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok (pdf, 996 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2014 rok - projekt (pdf, 908 KB)
Sprawozdanie z realizacji RPD 2013 (pdf, 299 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2013 rok (pdf, 474 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2013 rok - projekt (pdf, 506 KB)
Sprawozdanie z realizacji RPD 2012 (pdf, 297 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok (pdf, 576 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2012 rok - projekt (pdf, 575 KB)
Sprawozdanie z realizacji RPD 2011 (pdf, 318 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2011 rok (pdf, 450 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2011 rok - projekt (pdf, 449 KB)
Sprawozdanie z realizacji RPD 2010 (pdf, 333 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na 2010 rok (pdf, 485 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2009 (pdf, 350 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2009 (pdf, 379 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2009 (PROJEKT) (pdf, 379 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2008 (pdf, 325 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2008 rok (pdf, 2184 KB)
Wieloletni Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia do 2015 roku (pdf, 4460 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na rok 2007 (pdf, 1547 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2007 rok (pdf, 4069 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2006 rok (pdf, 1744 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2006 rok (pdf, 836 KB)
Strategia Sektorowa Rynku Pracy Województwa Opolskiego w latach 2004-2006 (pdf, 592 KB)
Regionalny Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2005 rok (pdf, 1040 KB)
Sprawozdanie z realizacji Regionalnego Planu Działań na Rzecz Zatrudnienia dla Województwa Opolskiego na 2005 roK (pdf, 313 KB)

Badania Socjologiczne

Aktywność bezrobotnych na regionalnym rynku pracy

Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim 2017

Badanie efektywności Krajowego Funduszu Szkoleniowego w województwie opolskim

Badanie optymizmu pracodawców - raport ilościowy

Badanie optymizmu pracodawców - raport jakościowy

Badanie optymizmu pracodawców - raport metodologiczny

Bezrobocie a płeć. Komunikat z badania w województwie opolskim

Diagnoza efektywności szkoleń realizowanych przez Powiatowe Urzędy Pracy w 2011 roku

Komunikat z badań wśród bezrobotnych niepełnosprawnych

Losy absolwentów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych – I fala

Losy absolwentów szkół zawodowych ponadgimnazjalnych – II fala

Sytuacja bezrobotnych zamieszkujących tereny wiejskie województwa opolskiego

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę