Gwarancje dla młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Plan Gwarancji dla młodzieży po raz pierwszy został przyjęty w 2014 r., w związku z Zaleceniem Rady UE z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży, z uwagi na potrzebę dostosowania kierunków wsparcia osób młodych do ówczesnych trendów na rynkach pracy, natomiast w 2020 r. nastąpiła jego pierwsza aktualizacja.

1 sierpnia 2022 r. Minister Rodziny i Polityki Społecznej zatwierdziła „Aktualizację Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce".

Przesłanką do wydania nowego zalecenia była potrzeba dostosowania kierunków wsparcia osób młodych na rynku pracy do bieżących wyzwań społeczno-gospodarczych, adresowanych również w ramach założeń Wspólnych Ram Finansowych na lata 2021-2027 oraz w kontekście skutków pandemii Covid-19.

Aktualizacja Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce" zawiera diagnozę sytuacji ludzi młodych poniżej 30 roku życia na rynku pracy, analizę dotychczasowych efektów GdM w Polsce, jak również opis nowych rozwiązań.

Program GdM może poszczycić się dużą skutecznością, gdyż w ramach pierwszej jego edycji w Polsce wsparciem objęto ok. 5,5 mln młodych osób, a ok. 2,7 mln uczestników znalazło zatrudnienie. Program GdM był i będzie realizowany zarówno ze środków krajowych (Fundusz Pracy), jak i przy udziale środków pochodzących z budżetu UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Plus (EFS+).

Nowa odsłona GdM opierać się będzie na wypracowanych w poprzednich latach dobrych praktykach i układzie instytucjonalnym sprawdzonym w poprzedniej odsłonie programu. Realizatorami będą nadal:
  • urzędy pracy,
  • Ochotnicze Hufce Pracy
  • Bank Gospodarstwa Krajowego.
Główne zmiany wobec poprzedniej edycji dotyczą nowych zasad horyzontalnych Programu, kładących nacisk na:
  • ocenę i wzmocnienie umiejętności cyfrowych osób młodych,
  • powiązanie ofert wsparcia z potrzebami transformacji cyfrowej i zielonej,
  • zapewnienie wysokiej jakości ofert dla osób młodych,
  • pogłębione zindywidualizowane podejście i aktywne docieranie z ofertą wsparcia do osób młodych.
Zachęcamy do zapoznania się z „Planem realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce – Aktualizacja 2022".
Załączniki
Aktualizacja Planu realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce 2022 (pdf, 2283 KB)
Zalecenie Rady dotyczące Pomostu do zatrudnienia - wzmocnienia gwarancji dla młodzieży 2020 (pdf, 493 KB)
Plan Gwarancji dla młodzieży 2014-2015 (pdf, 2027 KB)
Zalecenie Rady z dnia 22 kwietnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży (pdf, 776 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę