Gwarancje dla młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
W odpowiedzi na coraz wyższy poziom bezrobocia ludzi młodych w Europie, Komisja Europejska podjęła działania mające na celu wsparcie młodych w podejmowaniu zatrudnienia.
W Polsce, podobnie jak w całej Unii Europejskiej, położenie młodzieży na rynku pracy jest zdecydowanie trudniejsze niż osób ze starszych grup wiekowych. Przejawia się to niewielkim poziomem aktywności zawodowej oraz stosunkowo niskim zatrudnieniem i wysokim bezrobociem młodych.


Definicja Gwarancji dla młodzieży w Polsce.

Zgodnie z zaleceniem Rady (w sprawie ustanowienia Gwarancji dla młodzieży) - Gwarancje dla młodzieży to zapewnienie wszystkim młodym osobom w wieku do 25 lat dobrej jakości oferty zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu lub stażu w ciągu czterech miesięcy od utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego". Zgodnie z definicją, Gwarancje dla młodzieży dotyczą wszystkich osób młodych do 25 roku życia. Natomiast Gwarancje dla młodzieży z wykorzystaniem środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych są realizowane w regionach NUTS-2 (województwa), w których stopa bezrobocia młodzieży na koniec 2012 r. według Eurostat przekraczała 25%, tj. w województwach: dolnośląskim, kujawsko-pomorskim, lubelskim, lubuskim, łódzkim, małopolskim, podkarpackim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskim i zachodnio-pomorskim.

Każde państwo członkowskie może doprecyzować definicję Gwarancji dla młodzieży, stosownie do swojej sytuacji. Dlatego, wobec przedstawionych w diagnozie danych dotyczących sytuacji młodzieży na rynku pracy w Polsce adresatami Gwarancji dla młodzieży są osoby w wieku od 15 do 29 roku życia, w tym zwłaszcza z grupy tzw. NEET (not in employment, education or training).

NEET - Osoba młoda w wieku 15-29 lat, która spełnia łącznie trzy warunki, czyli nie pracuje (tj. jest bezrobotna lub bierna zawodowo), nie kształci się (tj. nie uczestniczy w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkoli (tj. nie uczestniczy w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy; w procesie oceny czy dana osoba się nie szkoli, a co za tym idzie kwalifikuje się do kategorii NEET, należy zweryfikować czy brała ona udział w tego typu formie aktywizacji, finansowanej ze środków publicznych, w okresie ostatnich 4 tygodni). 

Wśród adresatów Gwarancji dla młodzieży w Polsce, należy wyróżnić 4 podgrupy, do potrzeb których będzie dostosowana oferta w ramach Gwarancji:

  • Osoby w wieku 15-17 lat przedwcześnie kończące naukę – osoby zaniedbujące obowiązek szkolny (do 16 r. ż.) lub obowiązek nauki (do osiągnięcia 18 r. ż.),
  • Osoby w wieku 18-29 lat pozostające poza zatrudnieniem, edukacją i szkoleniem (NEET) – w tym osoby wymagające szczególnego wsparcia tj. oddalone od rynku pracy, ze środowisk defaworyzowanych, z obszarów wiejskich,
  • Osoby w wieku 18-29 lat zarejestrowane jako bezrobotni – w tym również zarejestrowani studenci studiów zaocznych i wieczorowych,
  • Bezrobotna młodzież oraz poszukujący pracy absolwenci szkół i uczelni w okresie 48 miesięcy od dnia ukończenia szkoły lub uzyskania tytułu zawodowego, w wieku 18-29 lat – w zakresie wsparcia przedsiębiorczości osób młodych.

W ramach Gwarancji dla młodzieży wymienione (powyżej) grupy młodych ludzi otrzymają dobrej jakości ofertę zatrudnienia, dalszego kształcenia, przyuczenia do zawodu, stażu, inną formę pomocy prowadzącą do aktywizacji zawodowej lub podjęcia działalności gospodarczej w ciągu czterech miesięcy od momentu utraty pracy lub zakończenia kształcenia formalnego.

Kluczowe podmioty instytucjonalne w dziedzinie zatrudnienia młodzieży i NEET.

Wśród kluczowych instytucji realizujących działania wspierające osoby młode we wchodzeniu na rynek pracy wymienić należy:

A. Powiatowe i wojewódzkie urzędy pracy,
B. Ochotnicze Hufce Pracy,
C. Bank Gospodarstwa Krajowego.

W odpowiedzi na potrzeby reform w obszarach m. in. zatrudnienia osób młodych powstał Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), dla którego Instytucją Pośredniczącą w zakresie Osi I Osoby młode na rynku pracy w województwie opolskim jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu (WUP w Opolu).

Głównym zadaniem WUP w Opolu jako Instytucji Pośredniczącej PO WER jest dokonywanie wyboru projektów w ramach procedury konkursowej oraz naboru projektów pozakonkursowych powiatowych urzędów pracy województwa opolskiego, które są adresowane do osób młodych zgodnie z zasadami Gwarancji dla młodzieży. (link do zakładki PO WER na stronie http://power.wupopole.praca.gov.pl/)

Informacje o realizowanych projektach w ramach Gwarancji dla młodzieży znajdują się na stronach:

1) http://power.wupopole.praca.gov.pl/
2) Wyszukiwarka Dotacji - wsparcie dla osób fizycznych
 

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę