Projekt Trafne Gwarancje dla Młodzieży - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Projekt Trafne Gwarancje dla Młodzieży


 
Dostrzegając trudną sytuację młodzieży na rynku pracy i odpowiadając na konkurs zorganizowany przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu przystąpił do realizacji projektu  „Trafne Gwarancje dla Młodzieży". Projekt ten realizowany jest w ramach działania 2.4 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.   
 
Celem projektu jest

zwiększenie zakresu i trafności oferty aktywizacyjnej instytucji rynku pracy województwa opolskiego poprzez utworzenie wielopodmiotowego partnerstwa i wypracowanie przez nie zestawu REKOMENDACJI dotyczących wsparcia osób młodych znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy.
Projekt realizowany jest od 15 marca do 31 grudnia 2016 r. i został oparty na panelach dyskusyjnych ekspertów oraz dostępnych wynikach analiz i badań z tematyki rynku pracy. Dyskusja przebiega w panelach specjalistycznych (przy udziale wybranych partnerów adekwatnie do poruszanej tematyki) oraz w panelach ogólnych, w których uczestniczą wszyscy partnerzy.
 
Rekomendacje tworzone są w oparciu o zalecenia uczestników panelu oraz w rezultacie pracy analitycznej zespołu projektowego. Sformułowane rekomendacje każdorazowo podlegają konsultacjom z partnerami projektu. Adresatami rekomendacji są:
 
(1) Instytucje rynku pracy: sposoby dotarcia do jak najszerszej liczby osób młodych na rynku pracy, w tym z grupy NEET, uwzględniające najefektywniejsze sposoby rekrutacji oraz najskuteczniejsze metody wsparcia aktywizacyjnego;
(2) WUP w Opolu: sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych w ramach Osi I POWER;
(3) MRPiPS oraz KG OHP: rekomendacje w zakresie wspierania osób młodych, w tym sformułowanie kryteriów konkursowych dla konkursów ogłaszanych przez MRPiPS w ramach Osi I POWER;
 
Partnerstwo
I – Lider partnerstwa:
 • Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
Partnerzy:
 
II – Instytucje Rynku Pracy:
 • Komenda Wojewódzka Ochotniczych Hufców Pracy w Opolu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Brzegu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Głubczycach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Kluczborku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Krapkowicach
 • Powiatowy Urząd Pracy w Namysłowie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Nysie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Oleśnie
 • Powiatowy Urząd Pracy w Opolu
 • Powiatowy Urząd Pracy w Prudniku
 • Powiatowy Urząd Pracy w Strzelcach Opolskich
 • Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Opolu
III – Instytucje koncentrujące się na problematyce młodzieży
 • Departament Edukacji i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
 • Departament Polityki Regionalnej i Przestrzennej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego
 • Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Kędzierzynie-Koźlu
 • Towarzystwo Społeczno-Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim
 • Fundacja Aktywizacja
 • Stowarzyszenie Animatorów Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Razem-a-Nie-Osobno (RaNO)
 • Opolskie Centrum Demokracji Lokalnej
IV – Instytucje pomocy i integracji społecznej
 • Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Opolu
 • Fundacja Dom Rehabilitacji Dzieci z Porażeniem Mózgowym
 • Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Opolu
 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Wołczynie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nysie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Prudniku
 • Spółdzielnia Socjalna Handlowo-Usługowo-Produkcyjna w Byczynie
V – Podmioty edukacji
 • Regionalne Centrum Rozwoju Edukacji w Opolu
 • Politechnika Opolska
 • Uniwersytet Opolski
 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Opolu
 • Zespół Szkół Elektrycznych w Opolu
VI – Organizacje pracodawców
 • Opolska Izba Gospodarcza
 • Izba Rzemieślnicza w Opolu
 • Izba Rolnicza w Opolu
 • Cech Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Opolu
Tematyka spotkań jest zróżnicowana i oscyluje wokół kwestii horyzontalnych, takich jak zróżnicowanie sytuacji płci oraz niepełnosprawność. Dotyka również szczegółowych zagadnień związanych z polityką rynku pracy. Istotnym elementem spotkań jest koncentracja na wsparciu osób NEET (nieuczących się, niepodnoszących kwalifikacji oraz niepracujących) oraz opuszczających pieczę zastępczą czy zakłady karne. W ramach projektu silny nacisk położony jest także na zróżnicowanie terytorialne sytuacji młodzieży w samym województwie, stąd przewidziano odrębne panele poświęcone sytuacji młodzieży w poszczególnych powiatach województwa.

Tematyka spotkań
Pliki do pobrania
Kontakt

Projekt realizowany jest w Wojewódzkim Urzędzie Pracy w Opolu przez pracowników wydziału Obserwatorium Rynku Pracy.
Biuro projektu: Obserwatorium Rynku Pracy WUP Opole, ul. Oleska 127; 45-231 Opole.
Zespół projektowy:

Katarzyna Rybak - Kierownik projektu
mail:  k.rybak@wup.opole.pl
tel. 77-44-17-052
 
Marzena Ciepiela – Analityk danych
mail: m.ciepiela@wup.opole.pl
tel.77-44-17-509
 
Krzysztof Duraj – Specjalista ds. partnerstwa
mail: k.duraj@wup.opole.pl
tel.77-44-17-471
 
Katarzyna Dżugaj-Wolny - Specjalista ds. partnerstwa
mail: k.wolny@wup.opole.pl
tel.77-44-17-471
 
Maciej Filipowicz – Specjalista ds. opracowania rekomendacji
mail: m.filipowicz@wup.opole.pl
tel.77-44-17-471

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę