FGŚP - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


KOMUNIKAT dla byłych pracowników Spółki z o.o. BEZPIECZNY LIST

Informujemy, że w związku z ustaloną datą niewypłacalności „Bezpieczny List" Sp. z o.o.  w Chlebni na dzień 9 października 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wypłaca niezaspokojone świadczenia pracownicze byłym pracownikom firmy.

Pracodawca przedłożył zestawienie niezaspokojonych świadczeń pracowniczych, w oparciu o które dokonywane są wypłaty na podstawie indywidualnie złożonych wniosków. Dotychczas nie zgłosiło się do Urzędu jeszcze ok. tysiąca osób.

Aby nadać bieg sprawie niezbędne jest złożenie przez każdego pracownika indywidualnie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, którego wzór jest dostępny na stronie Urzędu, bezpośredni link:
https://generator.mpips.gov.pl/wniosek_indywidualny/wniosek
Dodatkowe informacje są dostępne pod adresem:
https://generator.mpips.gov.pl/wnioski_i_wykazy/wniosek_indywidualny

Wniosek składa się w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz załącznikami tj:
  • kopia świadectwa pracy dla osób zatrudnionych w ramach umowy o pracę;
  • umowa zlecenia (w przypadku osób wykonujących pracę w ramach tych umów) wraz z dokumentem potwierdzającym obowiązek podlegania ubezpieczeniu społecznemu  (emerytalne i rentowe) z tytułu wykonywanej pracy tj. zaświadczenie ZUS lub wystawione rachunki za wykonaną pracę;
  • dokument potwierdzający niewypłacone świadczenia tj. zaświadczenie od pracodawcy (załącznik ten jest w posiadaniu Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie) lub odpis prawomocnego orzeczenia sądu.
 
Wniosek można złożyć osobiście  przy ul. Leszno 21, 01-199 Warszawa, gdzie mieści się Wydział Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub korespondencyjnie na adres Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, ul. Młynarska 16, 01-205 Warszawa.

W celu prawidłowego złożenia wniosku prosimy o kontakt.
Tel kontaktowy:
  • 22 571 73 00 centrala
  • 22 571 73 20 do 28 (telefony do osób obsługujących wnioski)

UWAGA!
Osoby, które nie posiadają wyroku sądu a mogą złożyć wniosek w oparciu o potwierdzenie pracodawcy muszą złożyć wniosek w ciągu 3 lat od daty powstania uprawnienia do wypłaty świadczeń. W 2019 roku roszczenia będą się przedawniać.
 
Załączniki
KOMUNIKAT dla byłych pracowników Spółki z o.o. BEZPIECZNY LIST (pdf, 201 KB)

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę