Strona główna - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


KOMUNIKAT
 
W związku z obostrzeniami wprowadzonymi ze względu na epidemię koronawirusa Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu wprowadza do odwołania następujące zasady obsługi interesantów:
 • wszystkie sprawy urzędowe w miarę możliwości należy załatwiać telefonicznie, za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (e-PUAP), poczty elektronicznej, drogą pocztową lub korespondencję wrzucać do skrzynek podawczych umieszczonych w siedzibach urzędu przy ul. Głogowskiej i Oleskiej (nie będzie jednak możliwości potwierdzenia odbioru dokumentów)
 • kontakt osobisty interesantów z poszczególnymi pracownikami możliwy jest wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym godziny i daty wizyty (także z pracownikiem kancelarii w przypadku konieczności pozyskania potwierdzenia złożenia dokumentów)
 • interesanci będą przyjmowani przez pracownika WUP przy przeznaczonych do tego celu stanowiskach obsługi
 • interesanci przebywający w budynkach Urzędu zobowiązani są do noszenia maseczek, przyłbic lub stosowania innych form zakrycia ust i nosa
W pierwszej kolejności sprawy należy załatwiać:
 • drogą telefoniczną
 • pocztą tradycyjną
 • za pośrednictwem elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP: /wup_opole/SkrytkaESP lub
 • pocztą e-mail na adres: wup@wup.opole.pl 
Wykaz najważniejszych telefonów:

Sekretariat WUP w Opolu - 77 44 16 701
Kancelaria WUP w Opolu - 77 44 16 753
Punkt Informacyjny EFS  - 77 44 16 754
Biuro Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - 77 45 45 425
Biuro Projektu  „Pomysł na starcie kluczem do biznesu" - 77 44 17 090
Biuro Projektu  „Opolskie dla rodziców i dzieci" - 77 44 16 802
Zasiłki po zakończeniu pracy za granicą - 77 44 16 706
Transfer zasiłków oraz potwierdzanie okresów zatrudnienia w Polsce - 77 44 17 505

Adres do korespondencji:

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
45-315 Opole
ul. Głogowska 25c

UWAGA
Informujemy, że przyjmujemy od:
 • PRZEDSIĘBIORCÓW, organizacji pozarządowych, organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • państwowych lub prowadzących wspólnie z ministrem właściwym do spraw kultury i dziedzictwa narodowego instytucji kultury, u których wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • samorządowych instytucji kultury, u których wystąpił spadek przychodów w następstwie wystąpienia COVID-19,
 • kościelnych osób prawnych oraz ich jednostek organizacyjnych,
 • spółek wodnych
z województwa opolskiego w związku z ochroną miejsc pracy 
wnioski na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy,
a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń – art. 15g.

Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na podstawie  art. 15g należy składać poprzez:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
 
Składanie wniosków w formie elektronicznej przyspieszy bieg procedur

Profil zaufany można założyć bez wychodzenia z domu: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany 

Wnioski można też wysyłać pocztą na adres:
Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu
ul. Głogowska 25c
45-315 Opole
lub złożyć osobiście w siedzibie WUP przy ul. Głogowskiej 25c – skrzynka podawcza znajduje się przy wejściu od ul. Chłodniczej (wejście do ROPS)
 
Jednak z racji na niebezpieczeństwo rozprzestrzeniania się koronawirusa ZALECAMY składanie wniosków bez osobistego kontaktu
 
Ponadto przyjmujemy także od PRZEDSIĘBIORCÓW, organizacji pozarządowych, organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, u których wystąpił spadek obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19 wnioski na dofinansowanie do wynagrodzeń pracowników objętych NIE OBJĘTYCH przestojem w rozumieniu art. 81 Kodeksu Pracy, przestojem ekonomicznym lub obniżonym wymiarem czasu pracy, a także na opłacanie składek na ubezpieczenia społeczne należnych pracodawcy od kwoty przyznanych świadczeń – art. 15gg.
Wnioski o przyznanie świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy na dofinansowanie wynagrodzenia pracowników nieobjętych przestojem na podstawie art. 15gg należy składać poprzez:
https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup#/inneSprawy/listaDokumentow?dest=TARCZA
 
Składanie wniosków w tym przypadku odbywa się wyłącznie w formie elektronicznej
 
Szczegółowe informacje i wzory dokumentów do pobrania na stronie:
https://www.gov.pl/web/rodzina/dofinansowanie-do-wynagrodzen
 
Informacje o dofinansowaniu można uzyskać w Wydziale ds. Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Tel. 77 45 45 425; 77 45 30 038
czynne w godz. 7:30-15:30 od poniedziałku do piątku

Odpowiedzi na 10 najczęściej zadawanych pytań dotyczących wnioskowania o dofinansowanie z FGŚP

Wyjaśnienia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej dot. wypłaty świadczeń na rzecz ochrony miejsc pracy

Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych (FGŚP) na podstawie art.15gg

Rozliczenie wniosku w zakresie otrzymanych środków na ochronę miejsc pracy z FGŚP (art.15g)
 
Dofinansowanie jest finansowane ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych
Podstawa prawna: ustawa z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. z dnia 23.06.2020, poz. 1086)

Wsparcie dla Przedsiębiorców w czasie pandemii
#OpolskieSięWspiera  #EuropejskiFunduszSpołeczny

Wsparcie dla Przedsiębiorców w czasie pandemii
Logo
Tarcza Antykryzysowa - Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych, mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych

Uprzejmie informujemy, że powiatowe urzędy pracy udzielają dofinansowania części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej w przypadku przedsiębiorców samozatrudnionych
 oraz
części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców oraz organizacji pozarządowych
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy.

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i zasad skorzystania z dofinansowania znajdują się na stronach powiatowych urzędów pracy województwa opolskiego
oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/wynagrodzenia
https://psz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/organizacje

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA ZE WSPARCIA!!!
Tarcza Antykryzysowa - Niskoprocentowa pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
 
Uprzejmie informujemy, że od dnia 2 kwietnia 2020 roku powiatowe urzędy pracy udzielają niskoprocentowych pożyczek z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców w kwocie 5 tysięcy złotych na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Szczegółowe informacje odnośnie możliwości i zasad skorzystania z pożyczki znajdują się na stronach powiatowych urzędów pracy województwa opolskiego
oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

https://www.gov.pl/web/rodzina/pozyczki-dla-mikroprzedsiebiorcow

ZACHĘCAMY DO KORZYSTANIA ZE WSPARCIA!!!
Gwarancje dla młodzieży       Fundusze Europejskie w Urzędzie    

Pomysł na starcie kluczem do biznesu


Zachęcamy osoby młode do udziału w projektach

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu września 2020r.
Stopa bezrobocia wrzesień 2020 rok

 • 1.200,00 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.440,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 600,00 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 30.146,88 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
język migowy

Zobacz informacje na temat obsługi niepełnosprawnych.

Zobacz

Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu

Adres:

ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole
E-mail:
wup@wup.opole.pl
Godziny pracy:
7.30-15.30
Sekretariat:
tel: 77 44 16 701
fax: 77 44 16 702

Facebook

Formularz kontaktowy

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę