Ochrona Danych Osobowych - Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu


Ochrona Danych Osobowych - klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO) Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu informuje, że :
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu, ul. Głogowska 25c, 45-315 Opole, reprezentowany przez Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pan/Pani skontaktować pisemnie na adres Administratora lub poprzez adres mailowy iod@wup.opole.pl. Z Inspektorem Ochrony Danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych, którego dokonuje Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu.
 3. Pani/ Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt c RODO dla celów wypełnienia  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze ujętego przepisach:
  • Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.
 4. Administrator przewiduje przekazywanie Pani/Pana danych osobowych innym odbiorcom tj.: instytucjom rządowym i samorządowym (w tym PIP, WUP, SKO, SG).
 5. Dane osobowe związane z wypełnieniem  obowiązku prawnego ciążącego na administratorze będą przechowywane przez 15 lat zgodnie z okresem określonym w JRWA dla jednostki.
 6. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji mię­dzynarodowej.
 7. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawienia i sprostowania, ograniczenia przetwarzania.
 8. Osobie, której dane są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego do przetwarzania danych osobowych.
 9. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę